Polityka prywatności
Polityka prywatności sklepu internetowego ziółkauziółka.pl
 
I. Informacje ogólne
 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług niniejszego sklepu internetowego.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Karol Zieliński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą, Firma Wielobranżowa Karol Zieliński z siedzibą we Włocławku 87-800, ul Zielony Rynek 17/13, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, NIP 892-145-75-08
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z aktami prawa wspólnotowego - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. W sprawie Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z nami za pomocą:
  • poczty elektronicznej: sklep@ziolkauziolka.pl
  • poczty tradycyjnej: Włocławek 87-800, ul Zielony Rynek 17/13
  • telefonu: +48 881-150-993

II. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe klientów są zbierane w przypadku rejestracji konta w sklepie internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem oraz składania zamówienia w sklepie internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na żądanie, przed zawarciem umowy oraz w celu wykonania umowy.
 2. W przypadku rejestracji konta w sklepie internetowym, klient podaje:
  1. Imię i nazwisko
  2. Dane adresowe tj. miejscowość z kodem pocztowym, ulicę wraz z numerem domu/mieszkania
  3. Numer telefonu
  4. Adres e-mail
 3. Podczas rejestracji konta w sklepie internetowym klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta, które może w późniejszym terminie swobodnie zmienić na inne hasło.
 4. W przypadku składania zamówienia w sklepie internetowym, dane podane przy rejestracji konta są użyte domyślnie, chyba że klient wskaże inne dane.
 5. W przypadku przedsiębiorców, którzy poproszą o dowód zakupu w postaci faktury vat, powyższy zakres danych rozszerza się o:
  1. nazwę firmy
  2. numer NIP
 6. Podczas korzystania ze strony internetowej sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 7. Od klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o analizie ruchu na stronie sklepu internetowego np. informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w sklepie internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 8. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w sklepie internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
 9. Podanie przez klienta wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek świadczenia przez nas usług za pośrednictwem sklepu internetowego. Niepodanie powyższych danych w procesie rejestracji konta uniemożliwia rejestrację, a co za tym idzie uniemożliwia to dokonanie zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego.

III. Odbiorcy danych osobowych (udostępnianie i powierzanie)

Państwa dane osobowe przekazujemy następującym kategoriom odbiorców:

 1. organom państwowym, np. prokuratura, Policja, PUODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą,
 2. dostawcom usług IT. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 3. podmiotom świadczącym na naszą rzecz i na nasze polecenie usługi kadrowo-księgowe, analityczne, marketingowe, operatorom systemów płatności elektronicznych oraz bankom w zakresie realizacji płatności
 4. podmiotom świadczącym na naszą rzecz i na nasze polecenie usługę dostawy towarów. W zależności od wyboru dokonanego przez klienta mogą być to:
  1. firma kurierska DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  2. operator pocztowy - Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.
  3. operator świadczący usługi dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych - InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
 5. Dane osobowe przechowywane są:
  1. Gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe klienta przetwarzane są przez ziolkauziolka.pl tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić ziolkauziolka.pl i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
  2. Gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe klienta przetwarzane są przez ziolkauziolka.pl tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

IV. Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.
  1. Klient ma prawo uzyskać od administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, klient ma prawo:
   • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską
   • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych
   • uzyskać kopię swoich danych osobowych
 2. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.
  1. Klient ma prawo do żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej
 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.
  1. Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
  2. Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
   • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane
   • wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę
   • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem
   • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego
   • wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim
  3. Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych ziolkauziolka.pl może przetwarzać dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym klient zostanie poinformowany
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.
  1. Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
   • gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – ograniczymy przetwarzanie danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych
   • gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
   • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania
   • gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności klienta przeważa nad interesami, które realizuje administrator, przetwarzając dane osobowe klienta
 5. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.
  1. Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.
  1. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli sklep internetowy przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze sklepu internetowego
  2. Przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego
 7. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
  1. Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił
  2. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody
  3. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez sklep internetowy zgodnie z prawem przed jej cofnięciem
  4. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem sklep internetowy może świadczyć jedynie za zgodą
 8. Udzielimy Państwu informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym żądaniem bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.W każdym wypadku poinformujemy Państwa o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia
 9. Informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

V. Pliki „cookies”

 1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Pliki te są zapisywane w urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych sklepu internetowego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez osobę odwiedzającą i dostosować sklep internetowy indywidualnie do potrzeb. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Stosujemy dwa rodzaje plików Cookies:
  1. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów klientów.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera klientów.
 3. Stosowane przez nas pliki Cookies są bezpieczne dla urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń poprzez pliki Cookies wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
 4. Wykorzystujemy także pliki Cookies podmiotów zewnętrznych w następujących celach
  1. konfiguracji sklepu internetowego
  2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA)
  3. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji klienta z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA)
 5. Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, można samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do urządzenia osoby odwiedzającej. Ustawienia te można zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu (przeglądarki internetowej).
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl