Regulamin

I. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego. Sklep internetowy ziółkauziółka.pl dostępny pod adresem internetowym ziolkauziolka.pl, prowadzony jest przez Karola Zielińskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą - Firma Wielobranżowa Karol Zieliński ul. Zielony Rynek 17/13, 87-800 Włocławek, wpisaną do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki NIP 892-145-75-08
 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
  1. adres poczty elektronicznej: sklep@ziolkauziolka.pl
  2. pod numerem telefonu: +48 881-150-993
 3. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w niniejszej witrynie internetowej w sposób umożliwiający pozyskanie i utrwalanie jego treści w każdej chwili.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Konsument – klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego
 2. Przedsiębiorca - klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego
 3. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach sklepu internetowego lub korzysta z innych usług dostępnych w sklepie internetowym
 4. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą - Firma Wielobranżowa Karol Zieliński ul. Zielony Rynek 17/13, 87-800 Włocławek, wpisaną do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki NIP 892-145-75-08
 5. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 6. Konto – przydzielona danemu klientowi część sklepu internetowego, za pomocą którego klient może dokonywać określonych działań w ramach sklepu internetowego
 7. Towar – produkt prezentowany w sklepie internetowym
 8. Zamówienie – oświadczenie woli klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy sprzedawcą a klientem;
 10. Regulamin – niniejszy dokument
 11. Usługi – usługi świadczone przez sprzedawcę na rzecz klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 12. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
 13. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827)
 14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

III. Wymagania techniczne

 1. Korzystanie ze sklepu w tym przeglądania asortymentu sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe - komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do internetu oraz przeglądarką internetową typu Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej
  2. dostęp do poczty elektronicznej(e-mail)
  3. włączenie w przeglądarce internetowej obsługę plików Cookies oraz Javascript.

IV. Usługi

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem sklepu internetowego korzystanie z bezpłatnych usług, które są świadczone przez sprzedawcę 7 dni w tygodniu.
 2. Usługa prowadzenia konta w sklepie internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron sklepu internetowego. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez klienta żądania usunięcia konta, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź pisemnie na adres wskazany w §1 ust. 1
 3. W przypadku naruszenia przez klienta postanowień niniejszego regulaminu, sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

V. Zawieranie umowy sprzedaży

 1. Informacje o towarach podane na stronie sklepu internetowego, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym są fabrycznie nowe i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Warunkiem złożenia zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 4. W celu złożenia zamówienia należy zalogować się do sklepu
 5. Wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”
 6. Po skompletowaniu zamówienia należy przejść do sekcji "koszyk", wybrać metodę płatności oraz rodzaj proponowanej dostawy, a następnie kliknąć przycisk "zamawiam"
 7. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, metodzie płatności, sposobie dostawy, podawana jest każdorazowo w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją o prawie od odstąpienia od umowy. Z tą chwilą zostaje zawarta umowa sprzedaży.
 8. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatność.
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z regulaminem.

VI. Dostawa

 1. Dostawa towarów wykonywana jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Realizowana jest na adres wskazany przez klienta w trakcie składania zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów, za pośrednictwem:
  1. firmy kurierskiej
  2. operatora pocztowego
  3. paczkomatu
 3. Sprzedawca na stronach internetowych sklepu informuje klienta o liczbie dni roboczych potrzebnych do realizacji zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę towaru.
 4. Termin dostawy i realizacji zamówienia liczony jest w dniach roboczych
 5. Jeżeli dla towarów objętych zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych
 6. Sprzedawca dostarcza klientowi dowód zakupu.

VII. Ceny i metody płatności

 1. Klient może wybrać następujące metody płatności:
  1. tradycyjny przelew bankowy na rachunek sprzedawcy w terminie nie dłuższym, niż termin wskazany przez sprzedawcę w potwierdzeniu zamówienia (e-mail). Realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu klientowi przez sprzedawcę potwierdzenia zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy sprzedawcy i skomplementowaniu zamówienia.
  2. gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy. Realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu klientowi przez sprzedawcę potwierdzenia zamówienia i skompletowaniu zamówienia.
  3. płatność elektroniczna. Realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu klientowi przez sprzedawcę potwierdzenia zamówienia oraz po otrzymaniu przez sprzedawcę informacji z systemu pośrednika finansowego o dokonaniu płatności przez klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu zamówienia. UWAGA pośrednik pobiera prowizję za zrealizowaną płatność. W zależności od wybranego operatora prowizja wynosi od 1,3% do 2,9% ceny zamawianego towaru. Dokładny koszt prowizji wraz z pobieraną sumą jest podany w koszyku, podczas wyboru dostawy oraz sposobu płatności. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. oraz PayPal
  4. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
 2. Sprzedawca na stronach internetowych sklepu informuje klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za zamówienie. W przypadku przekroczenia wymaganego terminu płatności przez klienta sprzedawca po uprzednim wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 3. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz inne opłaty.

VIII. Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni.
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru.
 3. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie na dane firmy oraz adres wskazany w §1 ust. 1, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) sklep@ziolkauziolka.pl
 5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  1. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
  2. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia
  3. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres sprzedawcy wskazany w §1 ust. 1.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy towaru. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności od konsumenta do chwili otrzymania z powrotem towaru lub dostarczenia dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Zwrot płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 9. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu towaru, chyba że sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.
 11. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnianego przez sprzedawcę na końcu niniejszego regulaminu.

IX. Rękojmia

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad. Sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie regulaminu, należy kierować na adres sprzedawcy wskazany w §1 ust. 1, bądź na adres poczty elektronicznej(e-mail): sklep@ziolkauziolka.pl
 3. Celem rozpatrzenia reklamacji klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany towar, wraz z dowodem zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres sprzedawcy wskazany w §1 ust. 1
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 5. W przypadku braków w reklamacji sprzedawca wezwie klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez klienta.
 6. Klient może zgłosić sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres sklep@ziolkauziolka.pl W zgłoszeniu reklamacyjnym klient winien zawrzeć imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela klientowi odpowiedzi.

X. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  - www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie
  - www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne
  - www.uokik.gov.pl/wazne_adresy
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich)
  4. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

XI. Ochrona danych osobowych

Podane przez klientów dane osobowe sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie sklepu.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej sklepu internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z regulaminem.
 2. Zawarte w niniejszym regulaminie zapisy dotyczące konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sprzedawcą a klientem, który jest przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego;
  ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. O wszelkich zmianach niniejszego regulaminu każdy klient zostanie poinformowany poprzez informację wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy klient posiadający konto klienta, nie akceptuje nowej treści regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie regulaminu. Zawiadomienie sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy.

 

 

..............., dnia ...................

Formularz odstąpienia od umowy

ziółkauziółka.pl

F.W. Karol Zieliński

ul. Zielony Rynek 17/13

87-800 Włocławek

Tel 881-150-993

 

 

 

 

Imię i nazwisko konsumenta …..........................................................................................................

Adres konsumenta …..........................................................................................................................

Telefon do kontaktu …........................................................................................................................

 

 

Informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następującego produktu:

 

Nazwa produktu

................................................................................................................................................................

 

Data zawarcia umowy, rodzaj oraz numer dokumentu

............................................................................................................................................................

 

 

 

Oświadczam, że produkt nabyłem w ramach umowy bezpośrednio związanej z moją działalnością gospodarczą, ale z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej. TAK | NIE

 

 

 

Z poważaniem

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl